Honey mushroom (Armillaria sp.) rhizomorphs

Honey mushroom (Armillaria sp.) rhizomorphs