Pyractomena borealis mouthparts

Pyractomena borealis mouthparts